/ janturon.cz / filosofie / kritika Izraele

Právní fakta - Daily Express 1933 - Léon Degrelle - Dopis papeži 1979 - Zdroje

 

Kritika Izraele

Právní fakta

Tento text v žádném případě neslouží k podpoře xenofobie a extremismu. Jsou zde pouze předloženy důkazy (bez vyjádření mého postoje) o tom, že Židé mají stejný podíl zodpovědnosti na zvěrstvech Druhé světové války jako kterýkoli jiný zúčastněný národ. Tento důležitý fakt vede naopak ke zmírnění nenávisti, neboť poukazuje na zvěrstva na všech stranách konfliktu - Němců, Spojenců i Židů - a nelíčí jeden národ jako špatný a druhý jako dobrý.

Abych předešel žalobám, cituji relevantní paragrafy:

Zákon 140/1961 Sb. §261a

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

1

Listina základních lidských práv a svobod, článek 17

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Závěr

Pokud je názor na Holocaust vyjadřován s plným uznáním práva na ochranu práv a svobod Židů a s nesouhlasem k čemukoliv vedoucímu k omezení těchto práv a svobod, nelze v demokratické zemi tento názor stíhat dle §261a. Nadto je zde zákon nevymahatelný, neboť v něm není zanesen autoritativní výklad nacistického a komunistického genocidia. Vyjadřování ke genocidě páchané Židy a Spojenci zákon neupravuje.

Plně uznávám práva a svobody každého národa (Židy nevyjímaje) a nesouhlasím s jejich omezováním.

2

Daily express, 24.března 1933

Pozn.: začátek druhé světové války až v září 1939, po šesti a půl letech.

Judea vyhlašuje válku Německu

Židé celého světa se sjednocují k akci

Bojkot německého zboží - Velké demonstrace v mnoha krajích - Dramatické události

Celý Izrael se sjednocuje v hněvu proti nacistickému útoku na Židy v Německu.

Adolf Hitler, který se dostal k moci výzvami k čistému vlastenectví, píše dějiny způsobem, kterým nejméně čekal. Zamýšlením sjednocení německého národa založeným pouze na rasové příslušnosti probudil všechny Židy k národní obrodě. Umístěním svastiky jako symbolu nového Německa přivolalo židovského lva, starý bojový symbol židovského vzdoru.

Čtrnáct milionů Židů rozesetých po celém světě [světová židovská populace činila roku 1938 15.7 milionu osob] se sjednotilo jako jeden muž k vyhlášení války německým pronásledovatelům jejich souvěrců. Dílčí rozdíly a soupeřivost ustoupila jedinému cíli: postavit se za 600.000 německých Židů utiskovaných Hitlerovým antisemitismem, aby donutili fašistické Německo ukončit tažení nenávisti a útlaku proti židovské menšině.

Světové židovstvo se rozhodlo nestát se založenýma rukama tváří v tvář této připomínce středověkého židovského pronásledování. Německo bude muset tvrdě zapaltit za Hitlerovo protivenství Židům. Bude čelit mezinárodnímu obchodnímu, finančnímu i průmyslovému bojkotu.

3

Židovský obchodník opouští svou účtárnu, bankéř svou přepážku, prodavač svůj obchod a podomní obchodník svůj malý trakař, aby se spojili v tom, co se stalo svatou válkou proti hitlerovským nepřátelům Židů.

V Londýně, New Yorku, Paříži a Varšavě čekají židovští obchodníci zahájení komerční křížové výpravy.

Jsou přijímány rezoluce proti obchodním vztahům s Německem napříč celým židovským obchodním světem.

Mnoho obchodníků v Londýně se rozhodlo přestat nakupovat německé zboží i za cenu strádání a velké ztráty.

Setkání židovských obchodníků s látkami bylo naplánováno na pondělí ke zvážení situace a určení následných kroků.

Německo je velkým zákazníkem na zahraničních finančních trzích, kde je velký židovský vliv. Pokračující antisemitismus v Německu nejspíš proti nim rázně zasáhne. Už se rozbíhá akce části židovských finančníků k nátlaku na ukončení protižidovských akcí.

Organizace Židovské mládeže svolávají na víkend demonstrace do Londýna a okolí.

Rada zástupců britských Židů [aktivní organizace!], reprezentující celou židovskou komunitu ve Velké Británii, se setká na zvláštní schůzi v neděli k projednání německé situace a k rozhodnutí, jaké protiakce podniknout proti útokům na německé židovské krajany.

Chystají se celosvětové protestní demonstrace.

4

Soustředěný bojkot židovských kupujících má šanci způsobit smrtící zásah německému exportu. Židovští obchodnící celého světa jsou velcí odběratelé v Německu vyrobeného zboží, především bavlněných výrobků, hedvábí, hraček, elektrických zařízení a nábytku.

V Polsku obchodní embargo již probíhá. Ve Francii se navrhovaný zákaz německého importu právě diskutuje.

Německý transatlantický námořní obchod je také ohrožen. Brémy a Europa - německé obchodní parníky - mohou velmi utrpět židovským protiněmeckým bojkotem. Židovští cestovatelé za oceán tvoří podstatnou část jejich příznivců díky velkému významu v mezinárodním obchodě. Ztráta jejich podpory bude těžký úder německému atlantickému obchodu.

V New Yorku včera 10.000 bývalých židovských vojáků uspořádalo protestní pochod před radnicí. Davy lidí pozorovaly ty muže (někteří z nich ve starých Britských uniformách), jak podepisují petici starostovi, aby je podpořil v bojkotu proti německému zboží.

Další petice, aby Palestina [t.č. okupovaná Velkou Británií] přijímala uprchlíky z Německa bez omezení, byla předána Britskému velvyslanectví.

Členové Sněmovny reprezentantů vydávají rezoluce protestující proti antižidovským přestupkům v Německu. Americké obchodní unie čítající 3.000.000 dělníků se také rozhodly přidat se k protestům.

5

Rabínské oznámení v New Yorku učinilo příští pondělí dnem půstu a modliteb za Hitlerovu kampaň. Půst začne v neděli po západu slunce a skončí v pondělí po západu.

Všechny židovské obchody zůstanou v pondělí při průvodu zavřeny. Krom velkého shromáždění v Madison Square Garden budou setkání konána v 300 amerických městech. [Taková organizace za méně než týden?]

Madison Square garden uvidí pozoruhodnou podívanou na biskupa Manninga mluvícího z židovské pozice vyzývající ukončení Hitlerova "teroru".

Na den modliteb bylo domluveno zpoplatnění 5 šilinků za sedadlo, ale velkodušný Žid Frank Cohen, pojišťovací agent, dal osobní šek 1.000 liber na pokrytí nákladů, vstup tedy bude zdarma.

Každý rabín v New Yorku byl zavázán svatým slibem rabínského oznámení zasvětit sobotní modlitby židovské situaci v Německu.

Zastupující židovské organizace v evropských hlavních městech byly vyrozuměny o vyslání zástupců k jejím vládám k použití vlivu na Hitlerův kabinet, aby jej přiměl zastavit útlak německých Židů.

Starodávní znovusjednocení lidé Izraele povstávají s novými moderními zbraněmi ke starému boji s jejich pronásledovateli.

6

Léon Degrelle


Léon Degrelle

Dopis papeži na jeho návštěvě v Osvětimi

V exilu, 20. května 1979

Jeho Svátosti papeži Janu Pavlovi II, Vatikán

Nejsvětější Otče,

Jsem Leon Degrelle, před Druhou světovou válkou jsem byl vůdce belgických Rexistů (Rexistického hnutí). V průběhu První světové války jsem byl velitelem Belgických dobrovolníků na Východní frontě a bojoval ve 28. Valonské divizi S.S. Waffen. To určitě není to nejlepší doporučení. Přesto jsem katolík jako Vy a věřím, že jsem proto povolán napsat Vám jako bratr ve víře.

Znepokojuje mě prohlášení v tisku, že se během Vaší návštěvy Polska 2.-12. července 1979 chystáte sloužit mši se všemi polskými biskupy v bývalém koncentračním táboře Osvětim. Upřímně si myslím, že modlitba za mrtvé, ať už byli kýmkoliv, je dobrá, bez ohledu na to, kde je konána, třeba i před zbrusu novými kremačními pecemi z nových cihel.

Přesto jsem oddán [víře]. Skutečnost, že jste Polák a tato Vaše loajalita Vás ovlivňují ve Vašem pontifikátu. Je to lidské. Jste patriot, který se v mládí velmi intenzivně zapojoval do tuhých bojů. Pokud ale na Vás staré šrámy zanechaly vliv, může Vás to svádět k účasti (teď, když jste se stal papežem) na světských sporech, které historie ještě dostatečně neobjasnila. Jakou zodpovědnost například mají různí agresoři za vypuknutí Druhé světové války? Jakou roli hráli jistí provokatéři? Každý ví, že Váš premiér plukovník Beck byl pochybný člověk. Nevykonával snad plně svou funkci se všemi pravomocemi v roce 1939? Neodmítnul snad se zbytečnou arogancí jisté příležitosti k dohodě s německou vládou v roce 1939?

A co později? Byla Válka opravdu taková, jak je popisována? Jaké byly chyby či dokonce zločiny na obou stranách? Byly jejich vlastní cíle posuzovány objektivně? Nebyla nepřátelská doktrína překroucena, buď díky nedostatečnému posouzení nebo záměrně na přání propagandy? Nebyly plány nepříteli připisované, a u činů, u nichž se předpokládá, že se staly, nebylo nikdy prokázáno, že k nim skutečně došlo?

Církev byla vždy mnohem lépe informovaná než kdokoli jiný. Po dva tisíce let se však řídila politikou obezřetnosti a nikdy nezaujímala unáhlené postoje. Pouze vydávala prohlášení podle svědectví a dělala to v klidu, kdy čas ztišil spory a vášně, oddělováním zrna od plev.

Obzvláště zdrženlivá byla za Druhé světové války. Hlídala se, aby se nezapletla do dočasných malicherných sporů. Teď, když jste ve své rodné zemi, Nejsvětější Otče, a zvlášť v Osvětimi - kde Vás mohou znovu vtáhnout jisté nedomyšlené partyzánské vize z minulosti - chystáte se pouze modlit...?

Nejvíce se obávám, že všechny Vaše modlitby či jen pouhá Vaše přítomnost na takových místech může být ihned překroucena ze svého původního poslání na zástěrku bezskrupulózních propagandistů, kteří ji využijí k obnovení tažení pod Vaší záštitou. Tato tažení jsou založena na lžích které ničí celý smysl Osvětimi po více než čtvrtstoletí.

Ano, na lžích. Legendy o hromadném vyhlazování v Osvětimi těžily z davové psychózy, která díky chaotickým drbům zmátla mnoho internovaných Druhé světové války. Od roku 1945 je celý svět zaplaven těmito legendami. Stovky lží byly opakovány v tisícovkách knih čím dál tím vášnivěji. Jsou předávány v pojetí katastrofických filmů, které urážejí nejen způsobem, jakým znásilňují pravdu a pravděpodobnost, ale také zdravý rozum, základní aritmetiku a prostá fakta.

Bylo mi řečeno, Nejsvětější Otče, že jste během Druhé světové války byl v partyzánském hnutí ve fyzickém ohrožení, které nehrozí u Mezinárodního práva. Někteří také tvrdí, že jste byl v Osvětimi internován. Jako mnoho jiných jste ho opustil a jste zde jako papež. Papež, který se podle všeho nenadýchal příliš Zyklonu B! Byl jste tam, Vaše Svátost musí vědět lépe než kdokoli jiný, že ke hromadnému zplynování milionů nikdy nedošlo. Propagandističtí přisluhovači se tolik vrací k tomuto hromadnému vyvražďování, ale viděl jste Vy - jako očitý svědek - byť jediný případ?

Lidé v Osvětimi jistě trpěli, ale ostatní trpěli také. Všechny války jsou kruté. Statisíce žen a dětí bylo hrůzně zpopelněno na přímý příkaz Spojenců. Minimálně stejně tolik jich to "koupilo" v Drážďanech či Hamburku, v Hirošimě či Nagasaki, stejně jako trpěli a někdy umírali v koncentračních táborech Třetí Říše. (Mezi internovanými bylo 25% politických vězňů nebo členů partyzánského hnutí a 75% odpůrců vojenské služby, sexuálních úchylů nebo běžných zločinců.)

Obvykle doplatili na vyčerpání. Ztráta naděje dorazila ty slabší. Krutosti některých hlídačů, které jsou nevyhnutelné v jakémkoliv vězeňském systému, dále přidaly k hořkosti ze ztráty soukromí, kde k sobě byla namačkána spousta lidí. Někteří z hlídačů byli Němci, ale mnoho z nich Němci nebyli. "Kápové" a další internovaní se stali mučiteli svých společníků. Musely mezi nimi být zvrácené osobnosti, které v tom či onom táboře zabíjeli lidi nebývalým způsobem, mučili z rozmaru a hromadně vraždili.

Přes to všechno se velká většina z nich s radostí dožila dlouho očekávaného dne návratu míru, pokud je nepostihla katastrofa epidemií jako tyfus, který v posledních týdnech zabil tisíce. Epidemie nabývaly mnohem větší síly díky intenzivnímu bombardování, které zničilo cesty i železnice a posílalo lodě s uprchlíky rovnou ke dnu, jako u Lübecku. Tyto nálety zničily elektrické sítě, vodovody a nádrže, odřízly veškerou dopravu, všude způsobily hladomor a ničily transporty s evakuovanými.

Dvě třetiny všech internovaných, kteří ve Druhé světové válce zemřeli, doplatili na tyfus, úplavici, hlad a nekonečné čekání díky rozprášené dopravě. To je zaneseno v oficiálních zprávách. V Dachau například, podle statistik Mezinárodního tribunálu zemřelo 54 internovaných v lednu a 101 v únoru 1944. V roce 1945 nicméně zemřelo v lednu 2888 a v únoru 3977 lidí! Z celkových 25613 internovaných, kteří v tomto táboře zemřeli v letech 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 a 1945 - 19296 zemřelo v posledních sedmi měsících nepřátelství! V době leteckého terorismu Spojenců, který sloužil pouze válečným účelům, přitom jejich vítězství bylo jisté od začátku roku 1945. Tato strašná devastace už vůbec nebyla nutná.

Bez této barbarské pošetilosti bombardování naslepo by tisíce internovaných přežily, místo aby byly přeměněny na strašné výjevy dubna a června 1945. Roje novinářských a televizních much se hemžily kolem těchto výjevů v honbě za fotkou či filmem. Byly foceny ze všech úhlů a zaručovaly komerční úspěch. Potom ještě retušovali, přeexponovávali, rozostřovali a falšovali tyto vizuální dokumenty, aby působily jako horor, který způsobil ještě více nenávisti.

Novinářští "umělci" stejnětak mohli natočit kilometry podobného filmu na tělech německých žen a dětí, kromě toho, že jich bylo stokrát více. Zemřeli přesně stejným způsobem: hlady, zimou, palbou z automatických pušech v těch samých otevřených vagónech na těch samých krvavých cestách. Ale o fotky hrůzně zničených německých měst, která pohřbila šest set tisíc těl, bylo postaráno, aby nevešly ve známost! Mohly způsobit znepokojení a především umlčet nenávist... Pravda je, že roku 1945 tyfus, úplavice, hlad a nesčetné exploze nekontrolovaných leteckých sil zasáhly cizí internované a domácí civilisty Třetí Říše bez rozdílu.

Obojí připomíná podobné ohavnosti, jaké jsou zmiňovány v Apokalypse.

K tomu ostatnímu, Nejsvětější Otče, tvrzení o konkrétních plánech genocidy a zvláště k údajnému pohřbení milionů Židů v přízračných ZyMon B plynových komorách v Osvětimi, které byly na nás znovu a znovu chrleny s neskutečným povykem po tolik let: nemohou obstát proti tomu nejjednoduššímu vědeckému vysvětlení. Za třicet let ani jediný dokument nebyl schopen předložit ten nejmenší skutečný důkaz.

Je směšné si představit, a především předstírat, že 24.000 lidí bylo v Osvětimi každý den zplynováno - ve skupinách po 3.000 v místnosti o 400 čtverečních metrech. Stejnětak se to nemohlo dít ve skupinách po 700 či 800 v budovách s podlahovou plochou 25 metrů čtverečních a výšce 1,9 metru, jak bylo tvrzeno o Belzecu. Pětadvacet čtverečních metrů je ekvivalentem podlahové plochy ložnice. Umíte si, Nejsvětější Otče, představit 700 či 800 lidí ve své ložnici?

700 až 800 lidí na takové ploše dělá 30 lidí na metr. Čtvereční metr a výška 1,9 metru jsou rozměry telefonní budky. Umíte si, Vaše Svátosti, představit 30 lidí natěsnaných do telefonní budky na Svatopetrském náměstí? Nebo v obyčejném sprchovém koutě?

Pokud byl zázrak s 30 lidskými těly jako chřest natěsnanými v prostoru telefonní budky nebo 800 lidmi natěsnanými kolem vaší postele kdy realizován, je okamžitě nutný druhý zázrak. Jinak by 3.000 lidí - ekvivalent dvou regimentů - fantasticky stěsnaný do osvětimské komory nebo 700-800 lidí namačkaných v Belzecu (s hustotou 30 lidí na čtvereční metr) téměř okamžitě zemřelo udušením na nedostatek kyslíku!

Nebylo by zapotřebí žádného plynu! Než by se skončilo plněním posledními příchozími, s utěsněním dveří a vpouštěním plynu, většina by už nedýchala! ZyMon B by se dostal už jen k mrtvolám. (Tento plyn mohl být dodán do místností štěrbinami, dírami či komínem ve formě horkého vzduchu, výpadů nebo mohl být vpuštěn podlahou - je to jedno.)

Jak si každý může zjistit, Zyklon B je v každém případě nevznítitelný, přilnavý a nebezpečný. Dvacet jedna hodin by se pak muselo čekat, a to minimálně, než by mohla být první mrtvola vytažena z té zázračné komory.

Jak nám bylo se zadostiučiněním vykládáno s tisíci pikantních detailů, pokud bychom mohli vytáhnout všechny zlaté zuby a plombované zuby (výborné místo pro úschovu diamantů!) - to se prý dělalo v každé skupině 6.000 holých čelistí (3.000 lidí), museli bychom vybrat 48.000 čelistí denně, pokud věříme oficiálním zprávám o 24.000 zplynovaných v Osvětimi denně.

Jakkoli jste svatý, Nejsvětější Otče, občas jste vydán na milost zubaři. Trhal Vám někdy zub? Nebo dva? Když se to stane, máme ty nejlepší podmínky u zubaře s praxí: Má vhodná zrcátka, ideální nástroje a pacienta, který spolupracuje dle jeho instrukcí. Jak dlouho trvá trhání za těchto podmínek? Čtvrt hodiny? Půl hodiny?

Podle legend špinavé mrtvoly z Osvětimi ležely na zemi a bylo nutné roztáhnout ztuhlé čelisti, což šlo ztěžka, uvolnit je a rozevřít doširoka, vše nutně s primitivními nástroji. Podle oficiální zprávy bylo přítomno pouze osm dělníků na sesbírání zubních výplní, museli prozkoumat, ne jednu díru v zubu, ale celé dvě čelisti. Museli vyjmout, rozpůlit a vyprázdnit zub za kratší dobu než vybavený specialista...

Vzala by si Vaše Svatost tužku? Za čtvrt hodiny na čelist, s osmi zoufalými zřízenci na operaci, to dělá 16 těl za hodinu, 160 těl za 10hodinový pracovní den bez minuty odpočinku! I kdyby člověk byl diplomovaný dentista a zkrátil dobu na polovinu, což je stejně fyzicky nemožné, dělá to 320! Dobrá, Nejsvětější Otče, co tedy jedna skupina 3.000 Židů? A co celodenních 24.000 zplynovaných Zyklonem B? To znamená udělat 48.000 čelistí s více než 760.000 otevřenými zuby denně. Omezme se na šest milionů Židů, číslo, které propaganda bez ustání dokola opakuje (někteří to zdvojili či ztrojili). Dělníci by byli plně vytíženi roky po Válce. Tyto operace, a jen ty, s desetihodinovou nepřerušenou prací, by zabraly 1875 pracovních dní celému týmu!

Ale tyto operace byly pouze malá formalita. Zdá se, že bylo nutné ostříhat miliony hlav. Potom podle toho, co všichni "historikové" z Osvětimi prohlašují ex cathedra, než byla těla uložena do pecí, všechny řitě a pochvy byly prozkoumány. To kvůli diamantům a šperkům, které mohly být z hlubin těch řití a pochev ukradeny! Umíte si to představit, Nejsvětější Otče? Šest milionů řití a tři nebo čtyři miliony pochev prolézt skrz naskrz, když bylo vylíčeno, že na konci hromadného zplynování z těl tekly exkrementy, menstruační krev a tekutiny! Prsty a ruce zřízenců se musely prohmatat ty špinavé orgány, aby našly skryté diamanty, vyjmout je, umýt je, umýt sebe, 24.000 krát denně za řitě a 15 až 20 tisíckrát za pochvy! To je úplně šílené! Celé to počínání je bláznivé! A to jsme nezapočítali doplňkové aktivity: výroba hnojiva a kostek mýdla, což někteří šílenci jako profesor Poljakov prohlašují bez mrknutí oka.

Toto zplynování, řezání, operace, zkoumání orgánů se mělo opakovat na šesti milionech Židů, nebo na 7 nebo na 15 podle otce Riqueta nebo 20 milionů podle Laroussova slovníku (víc než Židovská populace na celém světě)! Pokud by bylo nutné přijmout oficiální tvrzení manipulátorů "historie" z Osvětimi, tyto operace by ještě stále pokračovaly! Měl byste si proto stále zacpávat nos až půjdete kolem plynových komor, Nejsvětější Otče, a stále potit horkem z osvětimských pecí během mše!

Pokud byl počet skutečných úmrtí v Osvětimi vynásoben deseti či dvaceti, podvod by se dal obhájit s jistou dávkou věrohodnosti. Ale pro zplynování 700 až 800 lidí na ložnici tolik výmyslů působí směšně. Jen bezbřehá a nestoudná hloupost bláznů může vysvětlit, kolik nesmyslů mohlo být vymyšleno, sepsáno a s fanfárou prohlašováno, natočeno záplavou filmů a jak tomu mohlo být věřeno. Věřím, prohlásil kdosi o Holocaustu, všemu, co mi bylo řečeno!.

Jak ukázkové přiznání!

Až bude v Osvětimi sloužena mše, všechna srdce budou zahrnuta láskou Boha a člověka a budou mít účast na očištění v oběti. Jak si kdo může na minutu myslet, Nejsvětější Otče, že kněz, papež, by mohl uvádět svěcení takové slaboduché nenávisti a obludné lži ve chvíli, kdy pozvedá kalich k nebesům? Tahle nenávist a lež je přesným opakem učení Krista! Ne! Jistěže ne! To přece není možné!

Sto kroků od falešných osvětimských plynových komor to může být vaše poselství dobroty a bratrství, a stejnětak poselství pravdy, bez které každé učení padá. Jedete do Osvětimi rozjímat na místo velkého lidského utrpení. Příčiny toho utrpení a na ty zodpovědné ukáže objektivně až nezaujatá historie. Ta nebude určena vykonstruovanými vyznáními a pokroucena falešnými svědectvími.

Papež je nad těmito řečmi. Je nablízku duším, které trpěly a které skrz utrpení duchovně vyrostly, neboť není očistce, muk nebo smrti, které nepovznášejí.

Oběť, fyzické a duševní strádání a muka způsobily velký rozkvět duší do životů, které by jinak zůstaly průměrné. To se stalo všude: na bojištích Druhé světové války, kde tolik vojáků padlo za nezměrného strádání, stejně jako v pracovních táborech, kde tolik lidí zemřelo jako oběti konfliktů, které je uchvátily a rozdrtily. To byl také případ Osvětimi a to byl také případ Východní fronty po létá strádání a obětování milionů mladých Evropanů, kteří v letech 1941 až 1945 čelili komunistickému útoku.

Zvěrstva byla jistě páchána v průběhu celé historie lidstva. V každém případě ta osvětimská nebyla první ani poslední. Vidíme to jasně hlavně dnes, kdy tolik bezbranných žen a dětí je masakrováno v palestinských táborech. Jsou decimování izraelskými leteckými silami, které uplatňují Zákon odplaty na nevinných lidech, na jejichž památku se, bohužel, mše asi nikdy sloužit nebude. Mocní lidé svou moc zneužívali ve stovkách případů. Národy ztratily své lidi. Ne jeden konkrétní národ, všechny. Vedle milionů čistých obětavých srdcí, které odevzdaly své mládí ideálu, má Německo, stejně jako ostatní, podíl na ohavných činech a nepřijatelném násilí. Ale která země nemá?

Nevynalezla Francie a Francouzská revoluce teror, gilotinu a popravy utopením v Loiře? Napoleon lidi neinternoval, ale neposlal snad stovky tisíc civilistů okupovaných zemí na frontu, aby zemřely za jeho slávu? Bylo jich 51.000 jen z Belgie! To je více Belgičanů, než zahynulo v První světové válce či v koncentračních táborech Třetí říše!

A nedávněji, v roce 1944 a 1945, zdalipak jistý deGaulle nerozhodl o masakru desítek tisíc protivníků, kteří byli označeni za "kolaboranty"? Ještě nedávněji v Indočíně a Alžíru: copak Francie nenamačkala stovky tisíc lidí do drsných koncentračních táborů, kde nechyběl sadismus? Nebyli mezi nimi nejen povstalci a ti, co se odmítli vzdát, ale i zajatci a běžní civilisté zatýkáni ve velkých skupinách? Francouzský generál měl dokonce veřejný projev o mučení.

A co Británie a její bombardování neopevněné Kodaně, rozdrcení Bůrů a její koncentrační tábory v Jihoafrické rupublice, kde tisíce žen a dětí zahynulo v nepopsatelné bídě? A co Churchillovo rozpoutání odporného teroru bombardování civilistů Říše, který je spálil ve sklepech? Kolem dvě stě tisíc, včetně žen a dětí, jich bylo vyhlazeno během jediné noci při šílené kremaci Drážďan. Používám slovo "kolem", protože je možné udělat jen hrubý odhad z váhy jejich popela!

A co Spojené státy? Nezískaly svou moc díky strašnému zotročení milionů černochů, kteří byli značkováni jako zvěř a díky téměř úplnému vyhlazení Indiánů, původních obyvatel dobyté země? Nepoužily atomovou bombu v roce 1945? Nepáchali snad zvěrstva ve Vietnamu?

A to jsme se ještě nezabývali desítkami milionů obětí Sovětského svazu nebo v dnešních gulazích. Obávám se velmi, že po nich nikdo ani nevzdechne při vaší návštěvě "obnoveného" Osvětimského tábora, který sám byl bez okupantů po desetiletí.

[Československo na přímý pokyn prezidenta Edvarda Beneše vyhladilo v letech 1945-46 nejméně 18.816 Němců.]

Nikdo nepopře, že život v osvětimském táboře byl tvrdý a občas velmi krutý. V táborech vítězů 1945 nicméně počet sadistů a mučitelů rychle vyrostl do stejných čísel. Dělo se tak víceméně bez omluvy, pokud předpokládáme, že světová válka může být omluvena.

Nechtěl bych vám kazit, Nejsvětější Otče, potěšení, na které se těšíte při návštěvě své země. Přesto však musím poukázat na následující! Ochotně prezentujete morální vzestup vaší rodné země v nejlepším světle oslavováním vašeho obdivuhodného patrona, svatého Stanislava. Není ale také vaše země známa svými zločiny a nízkostí? Když vstoupíte na polskou půdu v Osvětimi, která tolik připomíná poslední židovskou tragédii, nebylo by vhodné - pokud chceme být fér - připomenout nesčetné další Židy, kteří byli dříve usmrceni ve strašlivých pogromech, které se ve vaší zemi konaly po staletí? Tito Židé byli mučeni, byla jim proříznuta hrdla a byli věšeni vašimi spoluobčany. Ač katolíci, nebyli vždy tak andělští!

Dodnes slyším vatikánského posla, jak mi v Bruselu u bohatě prostřeného stolu líčí, jak polští sedláci ukřižovávali Židy na dveřích svých stájí. Předtím byl poslem ve Varšavě a je budoucí kardinál Micara.

Ty židovské svině! - vykřikl ten tučný prelát způsobem, který sotva připomíná modlitby. Věřte - ta slova byla pronesena přesně tak.

Byla církev sama, Nejsvětější Otče, vždy tak laskavá? Dokonce ještě v polovině osmnáctého století pálila židy s velkou oslavou a obřadem, obzvláště uprostřed náměstí v Madridu. Církev je, nicméně, pálila zaživa! Inkvizice nebyla ovečka. Masakr katarských byl spáchán pod záštitou svatého Tomáše Akvinského. Masakr Bartolomějské noci byla radost a srdeční záležitost papeže, vašeho předchůdce, který v hloubi noci oslavil tuto šťastnou událost nadšeným chvalozpěvem Te Deum. Dokonce zařídil ražení medaile na památku této události! A co kolem 30.000 takzvaných čarodějnic, které byly páleny po celou dobu Křesťanství?

V podstatě, Nejsvětější Otče, za moc nestojíme, ať už jsme papežem, ajatolláhem, Pařížanem, Prušákem, Sovětem či Američanem. Není moc co slavit! V našich temných chvilkách jsme byli všichni krutí jako ostatní. Skutečnost, že jsme si rovni, nic a nikoho neospravedlňuje, nicméně nás zavazuje k nevynášení soudů příliš zhurta či "shovívavě".

Lidskou zlobu lze potlačit pouze tak, že na nenávist budeme odpovídat sounáležitostí. Nenávist se ničí sama, tak jako cokoliv se ničí samo, ale ne tak, že ji budeme přinášet znovu a znovu se stále pikantnější omáčkou ani tím, že ji zhoršujeme, jako v případě Osvětimi, spoustou bláznivého přehánění, lhaním a vyumělkovanými "vyznáními". To poslední je přeplněno křiklavými protiklady a bylo vytaženo mučením a terorem ze sovětských a amerických lágrů. V ohavné době Norimberku tomu nebylo jinak.

Působivý náboženský obřad bude vystrojen vaší přítomností uprostřed falešné hry na osvětimském pódiu. Díky této pompě bude učiněn důrazný pokus ve smyslu obrovského přívalu televize a tisku dostat vás otázkami do šachu nenávisti. Vaše jméno má pro ty zločince váhu zlata. Jakoby holokaust nestačil, celý svět se chystá na holokaust číslo dvě. Tentokrát to nebude stát miliardy dolarů, protože to Vaše Svatost zařídila drzým producentům s luxusními přídavky úplně zdarma!

Ať už mezi těmi hlupáky koluje a působí cokoliv, Holokaust 1 nebyl nic než obrovská Hollywoodská raketa nezvyklé surovosti. Především byla řízena vyprazdňováním kapes stamilionů oblbnutých diváků. Následky jejího zásahu však mohou být pouze dočasné, protože lidé si dříve či později všimnou fraškovité povahy toho přehánění. Neobstojí proti řádnému historickému přezkoumání.

Na druhou stranu, Nejsvětější Otče, Váš Holokaust bude vyroben s velkou oslavou přímo v Osvětimi. Bude se samotným papežem z masa a kostí, oblečeným ve své papežské důstojnosti, pomazaný důvěryhodností. V očích Křesťanství napáleného svatokrádežnými manipulátory, tento Holokaust 2 s papežem čelem ke svatému oltáři velmi riskuje působit dojmem polobožského potvrzení propagandy štváčů a lichvářů. Obzvláště při Večeři Páně.

Vaše připomenutí Války před polskou hrobkou v Monte Casino už mnoho věrných znepokojilo. Mám-li věřit tomu, co tisk tenkrát napsal, zdá se, že máte na Ni pouze zlomkovitý partyzánský pohled. Vaše okázalá přítomnost v Osvětimi, Nejsvětější Otče, jich může znepokojit ještě více, protože se bezpochyby chystáte "na to vlítnout", jak se teď populárně říká. Je to zřejmé.

Člověk člověku vlkem, říkají fanatici.

Člověk člověku bratrem, říká každý Křesťan, který není pokrytec. Všichni jsme bratři: utrpení internovaných za ostnatým drátem a ztrhaný voják za poloautomatickou puškou. Všichni, kdo přežili 1945 musí odpustit a musí milovat: vy, pronásledovaný občan, který se stal papežem, já, voják, který se stal pronásledovaným a miliony lidských bytostí které prožily nezměrnou tragédii Druhé světové války, s našimi ideály, s naším lidstvím, naší slabostí a našimi chybami. Život nemá žádný jiný smysl. Bůh nemá žádný jiný smysl.

Na čem jiném nakonec záleží?

Přes duchovní nerozvážnost, která může být spojena s papežem zaujímajícím postoj v nedořešených historických událostech a přes nenávistné fanatiky zneužívající dramatickou povahu vašeho příběhu, bez zaváhání - z povzdálí svého odlehlého exilu - se přidám ke svěcení mše v Osvětimi.

Jsem Vám, Nejsvětější Otče, synovsky oddán.

Léon Degrelle

 

Ostatní

26.3.2012: Izrael vypověděl spolupráci s Radou OSN pro lidská práva

ct24.cz opět snaha o manipulaci s USA

21.3.2012

Protesty izraelců proti postupu vlastní vlády Izrael loves Iran

8.2.2011: Sarkozy v soukromí šeptá Obamovi, že Netanjahu je lhář

Soukromý dialog, při němž prerzidenti zapomněli, že mají zapnuté mikrofony.

Sarkozy: "I cannot bear Netanyahu, he's a liar."

Obama: "You're fed up with him, but I have to deal with him every day." [Každý den?]

31.10.2011: Palestina členem UNESCO

Hlasovalo 173 zemí, z toho 107 pro, 52 se zdrželo hlasování, 14 proti, jmenovitě: Austrálie, Kanada, Česká Republika (Slovensko se zdrželo), Německo, Izrael, Litva, Nizozemí, Palau, Panama, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Švédsko, USA, Vanuatu

Izrael a USA okamžitě přestaly platit příspěvky UNESCO (25% jejich příjmů). USA dokonce t.č. měly zákon zakazující financovat jakoukoliv agenturu OSN v případě, že přijme Palestince za plnohodnotného člena dřív, než bude jejich stát vyjednán s Izraelem. [Jak je možné, že USA mají zákon proti vlastnímu zájmu a v zájmu Izraele?]

Výroky

Rezoluce OSN 799 (1992)

Rada Bezpečnosti, připomíná závazky členskýsh států k chartě OSN. Potvrzuje rezoluce 607, 608 (1988), 636, 641 (1989), 681 (1990), 694 (1991), 726 (1992). S hlubokým znepokojením shledala, že Izrael, okupující mocnost, při porušení svých závazků vůči čtvrté Ženevské konvenci 1949, vyhostil do Libanonu 17. prosince 1992 stovek [412] palestinských civilistů z území okupovaných Izraelem od 1967, vč. Jeruzaléma.

  1. Přísně odsuzuje akce Izraele, okupující mocnosti, za vyhoštění stovek palestinských civilistů a vyjadřuje pevný nesouhlas k jakékoli takové izraelské deportaci.
  2. Potvrzuje uplatnitelnost čtvrté Ženevské konvence 1949 na všechna palestinská území okupovaná Izraelem od 1967, vč. Jeruzaléma a potvrzuje, že vyhoštění civilistů je porušení závazků Konvence.
  3. Potvrzuje také nezávislost, svrchovanost a územní nároky Libanonu.
  4. Požaduje, aby Izrael, okupující mocnost, zajistil bezpečí a okamžitý návrat všech těchto vyhoštěných.
  5. Žádá generálního tajemníka, aby zvážil vyslání zástupce do oblasti, aby pozoroval izraelskou vládu v souvislosti s touto vážnou situaci a podal zprávu Radě bezpečnosti.
  6. Rozhoduje ponechat tuto záležitost otevřenou.

 

Zdroje